MEDIS Халат жен Х-246ак1/2 клеон проф 0; 335 158/164-46